Notice: Undefined index: quiz in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/Quiz/setup/builder-blocks-setup.php on line 13

Notice: Undefined variable: isLocal in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/Quiz/setup/assets-setup.php on line 20

Notice: Undefined index: gde-review-module-identifier in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/components/review/reviewModule_Rewriter.php on line 46

Notice: Undefined variable: isLocal in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/classes/PayPayment/class.PayPayment.php on line 54

Notice: Trying to get property 'type' of non-object in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/classes/class.AssetLoader.php on line 86

Notice: Undefined variable: isLocal in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/classes/PayPayment/class.PayPayment.php on line 54

Notice: Trying to get property 'type' of non-object in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-content/plugins/imagecom/resources/php/classes/class.AssetLoader.php on line 86
Algemene voorwaarden — Buitenshoots | by Shoots & More

Algemene voorwaarden

Reglement Imagecom B.V.

Gevestigd aan Kleinveld 10, 5321 TL Hedel, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80178030

Versie 12-11-2020.

Artikel 1. Minderjarigen

De fotoshoot en het aanschaffen van de foto’s dienen altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.

Artikel 2. Behoud digitale bestanden

Digitale bestanden worden door Imagecom B.V. bewaard voor maximaal twee (2) maanden.

Artikel 3. Naaktfotografie

Naaktfotografie is verboden tijdens een fotoshoot, gedaan door een fotograaf van Imagecom B.V.

Artikel 4. Gepresenteerd werk

Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet.

ALGEMENE VOORWAARDEN IMAGECOM B.V.

Gevestigd aan Kleinveld 10, 5321 TL Hedel, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80178030

Versie 12-11-2020.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4. Prijzen en betaling

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7. Levering

Artikel 8. Bedenktijd

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Arrangement giftcards

Artikel 12. Klachten

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Imagecom B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imagecom B.V., wederpartij bij de overeenkomst met de Gast en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
 2. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Imagecom en wederpartij bij de overeenkomst met Imagecom in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 3. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Imagecom niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Imagecom;
 5. Fotoshoot: de fotografiedienst die door Imageom, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;
 6. Partijen: de Gast en Imagecom gezamenlijk;
 7. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website of telefonisch, waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Imagecom en de Gast aangaande de Fotoshoot;
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 9. Website: de website van Imagecom, te bereiken via: www.buitenshoot.nl;
 10. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotoshoot tot stand is gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Imagecom aangeboden Fotoshoots.
 2. Wanneer door Imagecom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Imagecom onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Imagecom behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Imagecom in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Imagecom vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Imagecom, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering plaatst via de website of mondeling (bijvoorbeeld telefonisch). Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast alle stappen van het online reserveringssysteem met succes heeft doorlopen en daarna een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, alsmede inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie na afloop van de Fotoshoot. Betaling van de online Reservering geschiedt vooraf door middel van de online door Imagecom geboden betaalmogelijkheden (zoals iDeal).
 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Imagecom heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Imagecom de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Imagecom maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.
 6. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Imagecom nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Imagecom dan ook.

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Imagecom meebrengt.
 2. Imagecom is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Imagecom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Imagecom zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Imagecom rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Imagecom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Imagecom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Imagecom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Imagecom  zijn verstrekt, heeft Imagecom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.
 4. Imagecom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Imageom is uitgegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Imagecom kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Imagecom aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.
 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Imagecom niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Imageom garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Imageom raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Imagecom vastgesteld.

Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een online Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Imagecom op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Imagecom de ontvangst daarvan onverwijld.
 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Imagecom heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Imagecom slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Imagecom is geretourneerd.
 2. Imagecom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Imagecom gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Imagecom de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Imagecom besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Imagecom contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Imagecom gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Imagecom is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Imagecom vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Imagecom zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Imagecom dientengevolge lijdt.
 5. Indien een Fotoshoot wordt geannuleerd door de Gast binnen de herroepingstermijn zoals benoemd in artikel 6  zal er geld worden teruggegeven aan de Gast. 
 6. Indien een Fotoshoot wordt geannuleerd door de Gast buiten de herroepingstermijn zoals benoemd in artikel 6  zal er geen geld worden teruggegeven aan de Gast. In plaats daarvan zal de betaalde waarde van de geannuleerde Fotoshoot worden omgezet naar een kadobon. Deze kadobon kan door de Gast worden gebruikt voor toekomstige diensten bij Imagecom, conform de geldende voorwaarden en beperkingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Imagecom aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Imagecom aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.
 2. Imagecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Imagecom toerekenbaar is. Imagecom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Imagecom aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Imagecom ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Imagecom worden door Imagecom op de Gast verhaald. Voorts zal Imagecom alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

Artikel 11. Arrangement giftcards

 1. Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Imagecom tot de aangegeven einddatum.
 2. Een giftcard gekoppeld aan een arrangement (Fotoshoot) verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Vanaf dat moment is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten of producten uit het assortiment van Imagecom.
 3. Restitutie van bedragen gekoppeld aan giftcards is niet mogelijk

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Shoots & More kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Shoots & More te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Imagecom niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Imagecom. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Imagecom in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Imagecom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Imagecom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shoots & More niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Imagecom worden daaronder begrepen.
 3. Imagecom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Imagecom zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Imagecom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Imagecom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Imagecom aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Imagecom. Imagecom beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Imagecom alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Imagecom zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.
 2. Imagecom zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.
 3. Imagecom zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Imagecom verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.
 4. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Imagecom worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: hallo@buitenshoots.nl
 5. Fotografische Werken worden door Imagecom niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van Imagecom: www.buitenshoots.nl/algemenevoorwaarden

Deprecated: Functie wp_make_content_images_responsive is sinds versie 5.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/customer/www/tgp.agency/public_html/wp-includes/functions.php on line 5381